Nghiên cứu lâm sàng

Tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư gan Hep G2 của Nấm Chaga

Tên nghiên cứu : Chaga mushroom (Inonotus obliquus) induces G0/G1 arrest and apoptosis in human hepatoma HepG2

Tác dụng ức chế ung thư của Thất Diệp Nhất Chi Hoa

Tên nghiên cứu : Paris polyphylla Smith extract induces apoptosis and activates cancer suppressor gene connexin26

Tác dụng chống oxy hóa của Tam thất

Tên nghiên cứu :  Antioxidant, Antiproliferative, and Pro-Apoptotic Activities of a Saponin Extract Derived from the

Tác dụng tương tự estrogen của Tam thất (Panax noto ginseng)

Tên nghiên cứu : Estrogen-like activity of ginsenoside Rg1 derived from Panax notoginseng. ( Hoạt động giống như

Tác dụng Chống Oxy Hóa của Nấm Chaga

Tên nghiên cứu :  Antioxidant effect of Inonotus obliquus ( Tác dụng chống oxy hóa của Inonotus obliquus) Năm thực